Condicions de contractació

PROCÉS DE TREBALL

1 – Començaré amb algunes preguntes per crear un brífing creatiu, per conèixer les teves preferències d’estil. 2 – Continuaré amb una fase de recerca per poder aprofundir millor en els​ ​detalls​ ​del​ ​mercat​ ​i​ ​l’empresa,​ ​competència​ ​i​ ​públic​ ​objectiu. 3 – Després li segueix una fase d’inspiració, tempesta d’idees i esbossos fins a arribar​ ​a​ ​les​ ​propostes​ ​inicials​ ​que​ ​us​ ​faré​ ​arribar​ ​per​ ​correu electrònic. 4 – Rebré el feedback de les propostes i farem les rondes de revisions que​ ​hàgim acordat​ ​fins a​ ​arribar​ ​al resultat​ ​definitiu. 5 – Posteriorment desenvoluparé tots els arxius definitius acordats en les versions​ ​per a​ ​impressió​ ​i​ ​per a​ ​pantalles. 6- Finalment et faré arribar tots els arxius finals amb explicacions per​ ​utilitzar​ ​cada​ ​arxiu​, si fos necessari.

QUÈ S’INCLOU AL PRESSUPOST

Si la destinació final del disseny és un suport gràfic, es lliuraran els arxius finals en format PDF per a impremta. Els treballs i accions realitzades sota aquest contracte seran creades únicament per als suports esmentats en la descripció dels serveis prestats.​ ​Si​ ​és​ ​necessari​ ​crear​ ​noves​ ​adaptacions,​ ​es​ ​pressupostaran​ ​aparti. Queda exclosa la contractació d’impremta i els costos d’impressió. En cas de voler incloure’s, es pressupostaran aparti. En cas de ser un disseny digital, es lliuraran els arxius en el format sol·licitat, o es pujarà la web en el domini requerit. La redacció, traduccions dels textos, fotografies i/o qualsevol servei derivat del projecte seran facilitades pel client o bé seran pressupostades aparti. Si és necessari adquirir alguna llicència de pagament per a l’ús de tipografies, imatges​ ​o​ ​qualsevol​ ​altre​ ​arxiu​ ​de​ ​tercers,​ ​informaré​ ​d’això​ ​prèviament. Aquest cost no està inclòs al pressupost.  

FORMA DE PAGAMENT

Per aprovar el projecte és necessari fer un ingrés del 50% en el compte indicat al pressupost. El​ ​50% restant ​es​ ​pagarà​ ​una​ ​vegada​ ​finalitzat​ ​el​ ​projecte. Una vegada rebut el pagament es procedirà al lliurament dels arxius finals.  

TERMINIS DE LLIURAMENT

Una vegada realitzat el pagament i lliurats els textos i imatges, podré lliurar les primeres propostes en el termini indicat al pressupost. El bon desenvolupament del projecte dependrà en part de les rondes de revisions i la comunicació del feedback fins a​ ​obtenir​ ​el​ ​resultat​ ​final. Qualsevol demora, es comunicarà a la brevetat.

CONDICIONS GENERALS Y CLÀUSULES IMPORTANTS

  • Els preus contemplats en cada oferta econòmica s’ajusten a la descripció​ ​d’aquest​ ​projecte,​ ​no​ ​sent​ ​extrapolables​ ​a​ ​altres projectes.​ ​
  • La comunicació es realitzarà per correu electrònic o per telèfon i si fos necessari, es concretaria una reunió per Skype per resoldre dubtes durant el procés de feedback.
  • El Client adquireix la responsabilitat de revisar el disseny, textos, dades, comunicats, etc. abans de començar qualsevol procés per a la impressió, reproducció, ús i/o difusió i allibera al Dissenyador, els seus col·laboradors i els seus proveïdors​ ​de​ ​qualsevol​ ​responsabilitat​ ​pels​ ​errors​ ​que​ ​es​ ​poguessin produir, sempre que no els hagués comunicat amb anterioritat.
  • El Client eximeix al Dissenyador de tota responsabilitat legal que puguin produir​ ​les​ ​accions,​ ​campanyes​ ​o​ ​projectes​ ​desenvolupats.
  • La transferència al Client dels drets de reproducció sobre el disseny no li atorga​ ​la​ ​propietat​ ​d’aquests. El Dissenyador es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació del client a la qual, per motiu d’aquesta relació professional, tingués accés i solament podrà ser utilitzada en l’abast del desenvolupament​ ​del​ ​projecte​ ​contractat. El Dissenyador té la propietat intel·lectual dels dissenys realitzats, cedint els drets d’explotació dels mateixos al client. Els treballs podran ser publicats en la web i-design.online com a part del dossier.
  • La rescissió del contracte abans de la finalització del mateix per part del Client implicarà el pagament total de la quantitat econòmica acordada fins al final. Si el Dissenyador deixés de prestar els serveis per qualsevol motiu, rebrà el pagament pels serveis prestats fins a aquesta data i el client tindrà dret a percebre un 10% de descompte.
  • Clàusules de revisió: es realitzaran les revisions acordades en aquest pressupost. Qualsevol modificació extra, haurà de ser abonada aparti.
  • Aquest document és propietat d’Andrea Castañeda, i el seu contingut és confidencial.
  • Aquest document no pot ser reproduït, íntegrament o parcialment, ni mostrat a uns altres, ni utilitzat per a altres propòsits que els que han originat el seu lliurament, sense el previ permís escrit.
  • En compliment del que es disposa en la LEPD, l’informem que les seves dades de caràcter personal són recaptats amb la finalitat de prestar-li adequadament els serveis que vostè ens sol·licita, així com per al compliment de les obligacions fiscals i legals derivades de la prestació d’aquest servei. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer denominat PRESSUPOSTOS la finalitat del qual és l’elaboració de pressupostos, presentació de productes i serveis oferts a clients. Els destinataris d’aquesta informació només i exclusivament seran els treballadors d’idesign.online.